1800-talets medicinska revolution

Under flera hundra år byggde­ den europeiska läkarveten­skapen på den gamla grekiska­ teorin att sjukdomar uppstod på grund av obalans­ mellan de fyra kropps­vätskorna – blod, slem samt svart och gul galla. Kunskapen om olika sjuk­domar var mycket begränsad och åderlåtning var en av de van­ligaste behandlingsmeto­derna. Först på 1700-talet trädde en ny generation vetgiriga läkare fram. De för­kas­tade antikens teorier och skaffade sig kunskap genom egen erfarenhet. På 1800-talet ledde detta nya tankesätt bland läkarna­ till en revolution inom vetenskapen.