Med sin tryckpress producerade Gutenberg bl.a. omkring 180 biblar, som i dag är världens mest värdefulla böcker.

Gutenbergs tryckpress: Uppfinningen som spred kunskap över världen

En tysk guldsmed i penningknipa tvingades till nytänkande för att komma på fötter igen. Lösningen kom att skaka såväl vetenskap som religion och monarki i deras grundvalar.

6 mars 2012 av Jesper Rovsing

Reformationen. Upplysningen. De stora vetenskapliga genombrotten och den industriella revolutionen. Alla de milstolpar vi tar för givna i dag vore otänkbara om inte den tyske guldsmeden Johann Gutenberg hade uppfunnit tryckpressen år 1450.

Uppfinnare i penningknipa

Gutenberg föddes omkring år 1400. Forskarna vet inte särskilt mycket om hans liv innan­ han år 1438 dyker upp i arkiven till följd av misslyckade investeringar.

Guldsmeden hade skaffat sig ekonomiskt stöd från ett antal finansiärer till ett projekt som borde ge god utdelning: Varje år förevisades reli­ker i staden Aachen, och i samband med det tänkte ­Gutenberg tillverka 32000 metallspeglar, som kunde fånga det heliga ljuset från relikerna. Han tänkte sälja dem till pilgrimerna. Men den förväntade vinsten uteblev eftersom utställningen ställts in på grund av rädslan för pesten.

Plötsligt stod Gutenberg med en massa värdelösa speglar – och en skara missnöjda investerare. Gutenberg lugnade dem genom att lova dem andelar i ett mycket hemligt projekt som han arbetade med. De flesta historiker är i dag övertygade om att Gutenberg syftade på sina försök med tryckpressen.

Tryckpressen var genial

Under 1440-talet testade Gutenberg olika lösningar och hämtade troligen inspiration från druvpressarna i Rhen­dalen när han konstruerade sin tryckpress. Men för att göra uppfinningen till verklighet var han år 1449 tvungen att liera sig med den rike Johann Fust. Tack vare hans finansiella stöd kunde Gutenberg förverkliga sin idé.

Det revolutionerande med hans nya teknik var att den byggde på lösa blytyper. Genom att foga samman dem till textrader kunde tryckaren snabbt och lätt tillverka en bok. Dessutom behövde han inte tillverka några nya typer – de kunde återanvändas.

Troligen var de första produkterna från det lilla tryckeriet i Mainz ironiskt nog kyrkliga avlatsbrev. Det var ironiskt eftersom kyrkan på så vis agerade barnmorska åt en teknik som snart kom att utgöra ett allvarligt hot mot kyrkans makt.

Före Gutenbergs uppfinning gjordes i stort sett alla böcker för hand – ofta av munkar som satt och kopierade böckerna ord för ord. Därför var böcker sällsynta och dyrbara. Endast kyrkan och rika och mäktiga personer hade råd att köpa dem. T.ex. ägde kungen av Portugal bara nio böcker år 1400.

Kyrkan ifrågasattes

Med Gutenbergs tryckpress kunde böcker plötsligt massproduceras. Redan omkring år 1500 hade cirka 40000 böcker tryckts i en sammanlagd upplaga av 10 miljoner. Tidigare hade det tagit ända upp till tre år att framställa en enda handskriven bok.

Följden blev att nya idéer och upptäckter spred sig snabbt över hela Europa, och inspirerade folk till nya tankar. Plötsligt kunde kungar och kyrkan inte längre undertrycka ”kätterska” vetenskapliga förklaringar på naturfenomen, eller angrepp på monarkin och påven. Reformationen hade t.ex. knappast kunnat äga rum om inte Martin Luther hade haft möjlighet att massproducera och sprida sina idéer.

Gutenberg dog fattig

Den mest berömda produktionen från tryckpressen är Gutenbergs biblar som han tillverkade mellan åren 1453 och 1455. Det mesta av texten togs fram med hjälp av 290 olika sorters lösa typer. Men eftersom det inte gick att lägga på färg på ett tillfredsställande sätt genom en extra tryckning lät Johann Gutenberg kolorera biblarna för hand.

Den 1282 sidor tjocka ­Bibeln masstillverkades på rekordtid i omkring 180 exemplar. I dag finns 21 av Gutenbergs biblar bevarade i komplett skick, och de är världens i särklass mest dyrbara böcker. Varje enskild bok tros kunna inbringa omkring 250 miljoner kronor vid en auktion.

Gutenberg själv blev emellertid inte rik på sin bibel. Tvärtom gick han i konkurs år 1455 och tvingades avstå tryckeriet till partnern Fust, som fortsatte driva företaget.

Gutenberg drog sig tillbaka från boktryckarbranschen. Fram till sin död år 1468 levde han på en liten pension från ärkebiskopen i Mainz.

Kanske är du intresserad av...