Shutterstock
Stenalderen

Ickebinära personer levde troligtvis redan på stenåldern

Tyska forskare har undersökt flera tusen är gamla gravar belägna på flera platser i Europa och kan ha fått inblick i könsuppfattningen under sten- och bronsåldern.

Uppfattningen om kön och identitet har kanske varit mer flytande i förhistoriska Europa än vi tidigare har trott.

Det är åtminstone en del av slutsatsen i en studie från Göttingen universitet i Tyskland, i vilken en grupp forskare har analyserat innehållet i 1 252 olika förhistoriska gravar från sju olika platser i Europa.

De kunde konstatera att upp emot tio procent av individerna i gravarna kan ha varit personer som varken identifierade sig som man eller kvinna – det vill säga det vi i dag skulle kalla ickebinära personer.

"Forskning i förhistorisk könstillhörighet har utlöst en livlig debatt under de senaste årtiondena, där en av de mest omstridda frågorna har handlat om huruvida förhistoriskt kön följde en binär modell och i så fall i vilken omfattning", skriver forskarna i studien som har publicerats i Cambridge Archeological Journal.

För att söka efter svar tittade forskarna på sambanden mellan personernas biologiska kön och deras sociala kön – det biologiska könet bestämdes utifrån studier av ben och det sociala könet bestämdes utifrån de materiella ting som hade placerats runt dem i graven.

Forskarna hittade exempelvis ofta vapen begravda med männen och smycken placerade runt kvinnorna i tusentals gravar, som sträckte sig från åren mellan 5500 och 1200 f.Kr. – det vill säga från den yngre stenåldern till den sena bronsåldern.

På sex av sju begravningsplatser i Tyskland, Österrike och Italien hittade forskarna dock en stabil minoritet av personer, vars biologiska kön inte var detsamma som deras gravgods signalerade.

Forskarna beskriver exempelvis hur en biologisk man i Tyskland hade begravts med en huvudbonad gjord av snäckskal samt andra gåvor som normalt förknippades med det kvinnliga könet.

På en annan begravningsplats kunde de se ett biologiskt kvinnligt skelett, omgivet av en stenyxa, en fiskekrok, vildsvinständer och en flintkniv.

Analyserna avslöjade att omkring tio procent av skeletten, enligt forskarna, inte passade in i en binär uppdelning som antingen man eller kvinna, utan att även det biologiska och sociala könet inte kunde konstateras på omkring 30 procent av skeletten.

"Siffrorna visar att vi historiskt sett inte längre kan placera ickebinära personer som "undantag" från regel, utan snarare som "minoriteter", som formellt sett kan ha accepterats, skyddats och till och med hedrats", fortsätter Dr Eleonore Pape, som deltog i studien vid Göttingenuniversitetet och nu arbetar vid avdelningen för evolutionär antropologi vid Planck-institutet.

Hon poängterar dock att det bara är en möjlig slutsats och att fler framtida analyser av exempelvis dna behöver utesluta misstag i kategoriseringen av benen eller andra oregelbundenheter forskarnas infallsvinkel i studien.