Kwangmoozaa/Shutterstock.com

Få grepp om tiden: Här är en översikt över historiens många kalendrar

Julius Caesar var ansvarig för det längsta året i historien när han införde den julianska kalendern. Och påven tog bort 10 dagar med ett knäpp med fingrarna när han bytte till vår nuvarande gregorianska kalender. Här kan du hålla koll på tidens gång – från grekerna till idag.

Enligt den romerska kalendern är år 2015 faktiskt år 2767. Mayaindianerna skulle däremot ha betraktat 2015 som "det andra året i den nya långa räkningen" och franska revolutionens nationalkonvent skulle ha angett 223.

Genom historien har mänskligheten skapat kalendrar för en mängd olika syften. För grekerna handlade det om att hålla reda på tiden, vilket de gjorde med hjälp av de olympiska spelen. Stalin, å andra sidan, ville optimera produktionen i fabrikerna och såg till att veckan bara bestod av fem dagar.

Kalendern blev också ett sätt att bryta upp ett gammalt system, vilket var syftet med den franska revolutionskalendern, som raderade söndagen och därmed den kristna mässan.

Här får du en överblick över mänsklighetens många olika tidsåldrar och kalendrar genom historien – och kanske förstår du till och med hur det är med skottår.

Den olympiska kalendern

Tid för idrott

I antikens Grekland hade varje stadsstat sin egen kalender och det nya året började inte på samma dag överallt. Grekerna hade därför svårt att arrangera möten mellan stadsstaterna.

Lösningen blev en gemensam sporthändelse – de olympiska spelen. Spelen hölls första gången sommaren 776 f.Kr. och sedan vart fjärde år. Perioden kallades för en olympiad.

Grækerne kæmper imod hinanden under OL.

OS kom till för att hålla koll på tiden.

© M.Evans/Scanpix

Den buddistiska kalendern

År 0 delar världen

I buddistisk tideräkning räknas Buddhas förmodade dödsår som år 0.

Buddister i öst, det vill säga Thailand, Laos och Kambodja, är inte överens om årtalet med sina trosfränder västerut i exempelvis Indien och på Sri Lanka.

År 0 kan i den buddistiska kalendern därför vara både år 544 f.Kr. och 480 f.Kr. – i förhållande till den gregorianska kalender som vi använder i västvärlden. Vi har nämligen inte något år 0.

Den julianske kalender

Förvirringens år varade i 445 dagar

För att få den romerska kalendern att stämma med de faktiska årstiderna måste reformatorn Julius Caesar tillfoga 67 dagar. År 46 f.Kr. blev därför historiens längsta år.

Romarnas kalender följde ursprungligen månens faser. En månkalender har dock bara 354 dagar till skillnad från solkalenderns 365. Kalendern kom ur fas med årstiderna, vilket ledde till kaos.

Tre måneder i den romerske kalender fra 200-tallet.

Den här stenen är en del av en större romersk kalender från 200-talet.

© Bridgeman

När Julius Caesar utropades till diktator år 46 f.Kr. beslutade han att flytta tillbaka Roms religiösa fester till de korrekta tidpunkterna. I en handvändning infogade han 23 dagar i slutet av februari, och 44 dagar mellan november och december – det vill säga 67 extra dagar.

Med den reformen blev år 46 f.Kr., med sina sammanlagt 445 dagar, världshistoriens längsta år.

Caesar försökte sälja in sitt tilltag under namnet ultimus annus confusionis – sista året av förvirring. Romarna tyckte snarare att lösningen var kaotisk, och kallade i stället året för annus confusionis – förvirringens år.

Den julianska kalendern, döpt efter Caesar, trädde i kraft den 1 januari 45 f.Kr.

Diktatorns rådgivare, astronomen Sosigenes, hade räknat ut att ett år skulle vara 365,25 dygn, och föreslagit att man införde skottår med en extra dag i februari månad vart fjärde år.

Skottåret var dock inte nog för att få ekvationen att gå ihop, och med tiden kom även den julianska kalendern att avvika från solåret.

Gudar och tal gav månaderna namn:

Mayakalendern

Maya körde i cirklar

I det högstående mayasamhället delades tiden in i ett system med fyra cykliska kalendrar. En av dem sträckte sig ända in i vår tid.

Mayaernes fire cykliske kalendere.

Kalendern ”haab” delades in i 18 ”kal”, med var sitt namn och symbol, samt fem extra dagar.

© AKG-images

Mayafolket såg cykliskt på tiden – de ansåg att livet och världen gick i cirklar. När en kalender gick ut, började den om från början.

Det mesoamerikanska folket hade fyra kalendrar och lade stor vikt vid tiden genom att titta noga på solen, månen och planeterna. Till exempel hölls en krigsfånge vid liv i tolv år, tills planeten Venus stod i absolut korrekt position och mannen kunde offras till gudarna.

De fyra kalendrarna hade var sitt syfte: Solkalendern var den dagliga kalender som alla använde. Skördekalendern användes av bönderna, och den hemliga av prästerna. ”Långa räkningen” använde mayafolket för att förutsäga händelser i framtiden.

Fyra kalendrar höll ordning på tiden

Solkalendern

Mayafolkets solkalender haab hade 365 dygn indelade i 18 kal på 20 dagar vardera, samt fem extra dagar. Den användes för att fastställa datum inom en period på 52 år. Sedan började solkalendern om från början.

Skördekalender

Böndernas tideräkning, tzolkin, var bara på 260 dygn och följde alltså inte solåret. Den var däremot anpassad efter årets gång i förhållande till de bästa tidpunkterna att så och skörda majs.

Långa räkningen

År 2012 gick mayas långtgående kalender ut, den som börjat år 3114 f.Kr. Många fruktade därför jordens undergång. Enligt historikerna trodde aldrig mayafolket att världen skulle utplånas. Allt skulle bara börja om från början.

Den hemliga

Hos mayafolket var det känt att året var ett kvarts dygn längre än deras solkalender. Därför hade de även en mer exakt, namnlös, kalender, som bara prästerna använde. De religiösa ledarna hade bland annat i uppgift att fastställa årets högtidsdagar.

Den gregorianska kalender n

Påven strök 10 dagar

Under de första århundradena e.Kr. noterade den kristna kyrkan med växande oro hur helgdagarna började hamna fel i förhållande till årstiden. Exempelvis inföll påsken bara tidigare och tidigare. Året i den julianska kalendern var avrundat till 365,25 dygn, och de avrundade decimalerna kom med tiden att innebära en förskjutning på hela tio dygn.

För att rätta till kalendern strök påven Gregorius XIII år 1582 kalenderdagarna mellan 4 och 15 oktober. De strukna dagarna blev kända som ”den långa natten”. Enligt traditionen somnade det spanska helgonet Theresa av Avila in under denna långa natt, men det exakta datumet är omdiskuterat.

Solen och månen anger tidens gång

För jorden tar det 365,24219878 dygn att snurra ett varv runt solen. Solåret är därför 365 dygn. För att korrigera måste man sätta in ett extra dygn vart fjärde år – skottdagen.

I genomsnitt går det 29 dagar, 12 timmar och 44 minuter från nymåne till nymåne. Det kallas en synodisk månad. Ett månår är 354 dygn långt eftersom det består av tolv synodiska månader.

Den franska revolutionskalendern

Revolutionärer skrev ut kyrkan ur kalendern

Under franska revolutionen beslutade nationalkonventet år 1793 att avskaffa sjudagarsveckan och ersätta den med en tiodagarsperiod.

För upphovsmannen, matematikern Gilbert Romme, var kalenderns främsta syfte att avskaffa söndagen och på så vis få bort den kristna mässans egen dag. I stället avslutades veckan med vilodagen décadi.

På denna dag var alla lediga och skulle mötas upp för décadifestivaler där patriotism och revolutionär anda hyllades. Dateringar efter det gamla systemet förbjöds.

Kalendern slutade att användas efter tolv år men fick en kortvarig renässans år 1871, då den under Pariskommunen var i bruk under 18 dagar.

Kalender fra den franske revolution.

Revolutionskalendern blev snabbt impopulär, eftersom fransmännen gick från att vara lediga var sjunde dag till bara var tionde.

© Bridgeman

Dagarna fick nummer

De nya veckodagarna hette ”Första dagen” Primidi, ”Andra dagen” Duodi osv. Här invid de gamla veckodagarna, med början med måndag lundi.

Månader döptes om

Årets tolv månader delades in och fick nya namn efter årstiden. Exempelvis kom en del av april att heta ”Floréal”, efter det latinska ordet för blomma, flos, medan en del av november hette ”Frimaire” efter det franska ordet för frost, ”frimas”.

Stalins sovjetiska kalender

Stalins maskiner stod aldrig stilla

Arbejdere i Sovjetunionen.

Söndagen avskaffades som fast vilodag, i ett försök att bland annat utrota religionen.

© AKG-images

År 1929 införde Sovjetunionens ledare Stalin ett system som han ansåg skulle öka produktionen i fabrikerna. Han bytte ut de vanliga veckorna på sju dagar och lediga söndagar mot femdagarsveckor med skiftande lediga dagar.

Arbetarna var indelade i fem grupper med var sin fridag. På det viset var 80 procent av arbetsstyrkan alltid i arbete. Systemet räknade dock inte med att familjemedlemmar behövde få vara lediga på samma dag.

Det kalendersystem som Stalin fik indført i 1929.
© AKG-images

Arbetarnas lediga dagar hade färgkoder

Alla var lediga i skift var femte dag – alltså inte på en viss veckodag. En arbetare i gula gruppen var t.ex. ledig på fredagen den första veckan år 1930.