Oavhängighetsförklaringen, tavla från år 1819 av John Trumbull

Oavhängighetsförklaringen skapade supermakten USA

I och med antagandet av oavhängighetsförklaringen år 1776 blev brytningen med Storbritannien ofrånkomlig. Det politiska manifestet gav det amerikanska folket makten och banade väg för världens första demokratiska supermakt.

I och med antagandet av oavhängighetsförklaringen år 1776 blev brytningen med Storbritannien ofrånkomlig. Det politiska manifestet gav det amerikanska folket makten och banade väg för världens första demokratiska supermakt.

John Trumbull

Vad är oavhängighetsförklaringen?

Den 4 juli 1776 godkände den amerikanska kongressen oavhängighetsförklaringen, det dokument som ligger till grund för USA.

I och med oavhängighetsförklaringen förklarade sig de 13 brittiska kolonierna på den nordamerikanska kontinenten självständiga från det brittiska kungariket och gick samman som fristående stater under beteckningen Amerikas förenta stater.

Den amerikanska oavhängighetsförklaringen, originaldokumentet

Totalt 56 personer undertecknade oavhängighetsförklaringen den 4 juli 1776. Först i raden var John Hancock, men den förmodligen mest berömda personen var Benjamin Franklin, som har gått till historien för uppfinningen av åskledaren.

© Wikimedia Commons

Innan Amerikas förenta stater blev verklighet löd de 13 kolonierna under den engelske kungen.

Missnöjet med Brittiska imperiet på andra sidan Atlanten ökade kraftigt år 1763, då det engelska parlamentet införde en rad nya skatter för att förbättra ekonomin efter det kostsamma sjuårskriget mot Frankrike.

År 1764 röstade det engelska parlamentet igenom lagen Sugar Act, och året efter lagen Stamp Act, som medförde nya avgifter på i stort sett alla varor som kolonierna handlade med.

Konflikten mellan kolonisterna och britterna förvärrades under åren som följde. År 1775 utbröt nordamerikanska frihetskriget när brittiska soldater och revolutionära kolonister drabbade samman vid Lexington och Concord utanför Boston.

Boston Tea Party

Den 16 december 1773 stormade en grupp kolonister förklädda till indianer tre brittiska fraktfartyg lastade med högt beskattat te från Storbritannien. Rebellerna kastade 342 lårar te i vattnet i Bostons hamn. Aktionen, som var en protest mot britternas höga skatter, trappade upp konflikten mellan kolonisterna och britterna.

© Wikimedia Commons

I och med antagandet av oavhängighetsförklaringen blev brytningen med britterna ofrånkomlig.

År 1783 drog sig kolonisterna segerrikt ut ur kriget mot engelsmännen. Därmed var det politiska oberoendet av Brittiska imperiet säkrat och USA som nation född.

Vem låg bakom oavhängighetsförklaringen?

Manifestet undertecknades av 56 personer

Oavhängighetsförklaringen undertecknades i Philadelphia av totalt 56 personer, som representerade de 13 kolonierna i Amerika.

Oavhängighetsförklaringens huvudförfattare var juristen Thomas Jefferson, som senare blev landets tredje president.

Dessa så kallade unionens fäder var en grupp rika adelsmän från samhällets översta skikt, som var välutbildade och inlästa på den senaste europeiska filosofin och naturvetenskapen.

Thomas Jefferson, huvudförfattaren till oavhängighetsförklaringen, tavla av Mather Brown

Thomas Jefferson var huvudförfattare till oavhängighetsförklaringen. Han blev senare USA:s tredje president, mellan åren 1801 och 1809.

© Mather Brown

Personerna som undertecknade förklaringen samlades i kongressen, en politisk församling som styrde de upproriska kolonierna.

År 1776 satte kongressen samman en femmannakommitté som skulle författa oavhängighetsförklaringen. I kommittén ingick Benjamin Franklin, John Adams, Roger Sherman, Robert Livingston och Thomas Jefferson.

I dag räknar man vanligen USA:s första fem presidenter – George Washington, John Adams, Thomas Jefferson, James Madison och James Monroe – som ”unionens fäder”, detta på grund av deras aktiva roll i nordamerikanska frihetskriget.

Vilka är oavhängighetsförklaringens grundprinciper?

Demokratiska principer gav folket makten

Oavhängighetsförklaringen byggde på ideal som folksuveränitet och demokrati, vilket innebär att den politiska makten i en stat inte kan utövas utan folkets samtycke.

Vid den här tidpunkten var dessa principer praktiskt taget okända i världshistorien. Oavhängighetsförklaringen betraktas av många som den moderna västliga demokratins födelse.

Oavhängighetsförklaringens principer nedtecknades år 1776 i Thomas Paines revolutionära skrift Sunt förnuft, där han argumenterade för att det amerikanska folket var moraliskt och politiskt förpliktat att strida mot Storbritannien för att uppnå självständighet.

Paines revolutionära tankar om ett nytt, fritt Amerika blev en hållpunkt för Thomas Jefferson när han året därpå satte principerna bakom oavhängighetsförklaringen på pränt.

Oavhängighetsförklaringen inleddes med de numera världsberömda orden: ”Vi anser att dessa sanningar är självklara: att alla människor är skapade jämlika, att de av sin skapare har tilldelats vissa oförytterliga rättigheter och att rätten till liv, frihet och strävan efter lycka finns bland dessa.”

Därefter följde förklaringen om att ”regeringar har inrättats bland människorna för att säkra dessa rättigheter och att regeringarna erhåller sina befogenheter genom de styrdas samtycke, att närhelst någon styrelseform motverkar dessa mål så är det folkets rättighet att förändra eller upphäva denna styrelseform och att inrätta en ny”.

Hur stark står oavhängighetsförklaringen i dag?

Ideal under press

Den politiska realiteten i USA har alltid haft svårt att leva upp till oavhängighetsförklaringens ideal. När Thomas Jefferson skrev de vackra orden om frihet för alla människor ägde han exempelvis själv slavar.

Under USA:s två första århundraden byggde landets politik på att undertrycka svarta väljares inflytande. Först i och med medborgarrättslagarna åren 1964–1965 blev USA ett verkligt demokratiskt land.

Många politiska tänkare anser att de demokratiska grundprinciperna från oavhängighetsförklaringen i dag är under attack, i synnerhet efter Donald Trumps turbulenta presidentperiod åren 2016–2020.

Beskyllningar om valfusk, riksrättsförfaranden och inte minst stormningen av kongressen i januari 2021 har kastat ut USA i en demokratisk kris som hade gjort Thomas Jefferson och hans likar förfärade.

Som statsvetarna Steven Levitsky och Daniel Ziblatt skriver i sin bok Så dör demokratier från år 2018: ”En demokrati dör inte i händerna på generaler, utan i händerna på folkvalda ledare som undergräver just den process som förde dem till makten.”

Oavhängighetsförklaringen på originalspråk

Hela oavhängighetsförklaringen på originalspråk

The unanimous Declaration of the thirteen united States of America, When in the Course of human events, it becomes necessary for one people to dissolve the political bands which have connected them with another, and to assume among the powers of the earth, the separate and equal station to which the Laws of Nature and of Nature's God entitle them, a decent respect to the opinions of mankind requires that they should declare the causes which impel them to the separation.

We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness.--That to secure these rights, Governments are instituted among Men, deriving their just powers from the consent of the governed, --That whenever any Form of Government becomes destructive of these ends, it is the Right of the People to alter or to abolish it, and to institute new Government, laying its foundation on such principles and organizing its powers in such form, as to them shall seem most likely to effect their Safety and Happiness. Prudence, indeed, will dictate that Governments long established should not be changed for light and transient causes; and accordingly all experience hath shewn, that mankind are more disposed to suffer, while evils are sufferable, than to right themselves by abolishing the forms to which they are accustomed. But when a long train of abuses and usurpations, pursuing invariably the same Object evinces a design to reduce them under absolute Despotism, it is their right, it is their duty, to throw off such Government, and to provide new Guards for their future security.--Such has been the patient sufferance of these Colonies; and such is now the necessity which constrains them to alter their former Systems of Government. The history of the present King of Great Britain is a history of repeated injuries and usurpations, all having in direct object the establishment of an absolute Tyranny over these States. To prove this, let Facts be submitted to a candid world.

He has refused his Assent to Laws, the most wholesome and necessary for the public good.

He has forbidden his Governors to pass Laws of immediate and pressing importance, unless suspended in their operation till his Assent should be obtained; and when so suspended, he has utterly neglected to attend to them.

He has refused to pass other Laws for the accommodation of large districts of people, unless those people would relinquish the right of Representation in the Legislature, a right inestimable to them and formidable to tyrants only.

He has called together legislative bodies at places unusual, uncomfortable, and distant from the depository of their public Records, for the sole purpose of fatiguing them into compliance with his measures.

He has dissolved Representative Houses repeatedly, for opposing with manly firmness his invasions on the rights of the people.

He has refused for a long time, after such dissolutions, to cause others to be elected; whereby the Legislative powers, incapable of Annihilation, have returned to the People at large for their exercise; the State remaining in the mean time exposed to all the dangers of invasion from without, and convulsions within.

He has endeavoured to prevent the population of these States; for that purpose obstructing the Laws for Naturalization of Foreigners; refusing to pass others to encourage their migrations hither, and raising the conditions of new Appropriations of Lands.

He has obstructed the Administration of Justice, by refusing his Assent to Laws for establishing Judiciary powers.

He has made Judges dependent on his Will alone, for the tenure of their offices, and the amount and payment of their salaries.

He has erected a multitude of New Offices, and sent hither swarms of Officers to harrass our people, and eat out their substance.

He has kept among us, in times of peace, Standing Armies without the Consent of our legislatures.

He has affected to render the Military independent of and superior to the Civil power.

He has combined with others to subject us to a jurisdiction foreign to our constitution, and unacknowledged by our laws; giving his Assent to their Acts of pretended Legislation:

For Quartering large bodies of armed troops among us:

For protecting them, by a mock Trial, from punishment for any Murders which they should commit on the Inhabitants of these States:

For cutting off our Trade with all parts of the world:

For imposing Taxes on us without our Consent:

For depriving us in many cases, of the benefits of Trial by Jury:

For transporting us beyond Seas to be tried for pretended offences

For abolishing the free System of English Laws in a neighbouring Province, establishing therein an Arbitrary government, and enlarging its Boundaries so as to render it at once an example and fit instrument for introducing the same absolute rule into these Colonies:

For taking away our Charters, abolishing our most valuable Laws, and altering fundamentally the Forms of our Governments:

For suspending our own Legislatures, and declaring themselves invested with power to legislate for us in all cases whatsoever.

He has abdicated Government here, by declaring us out of his Protection and waging War against us.

He has plundered our seas, ravaged our Coasts, burnt our towns, and destroyed the lives of our people.

He is at this time transporting large Armies of foreign Mercenaries to compleat the works of death, desolation and tyranny, already begun with circumstances of Cruelty & perfidy scarcely paralleled in the most barbarous ages, and totally unworthy the Head of a civilized nation.

He has constrained our fellow Citizens taken Captive on the high Seas to bear Arms against their Country, to become the executioners of their friends and Brethren, or to fall themselves by their Hands.

He has excited domestic insurrections amongst us, and has endeavoured to bring on the inhabitants of our frontiers, the merciless Indian Savages, whose known rule of warfare, is an undistinguished destruction of all ages, sexes and conditions.

In every stage of these Oppressions We have Petitioned for Redress in the most humble terms: Our repeated Petitions have been answered only by repeated injury. A Prince whose character is thus marked by every act which may define a Tyrant, is unfit to be the ruler of a free people.

Nor have We been wanting in attentions to our Brittish brethren. We have warned them from time to time of attempts by their legislature to extend an unwarrantable jurisdiction over us. We have reminded them of the circumstances of our emigration and settlement here. We have appealed to their native justice and magnanimity, and we have conjured them by the ties of our common kindred to disavow these usurpations, which, would inevitably interrupt our connections and correspondence. They too have been deaf to the voice of justice and of consanguinity. We must, therefore, acquiesce in the necessity, which denounces our Separation, and hold them, as we hold the rest of mankind, Enemies in War, in Peace Friends.

We, therefore, the Representatives of the united States of America, in General Congress, Assembled, appealing to the Supreme Judge of the world for the rectitude of our intentions, do, in the Name, and by Authority of the good People of these Colonies, solemnly publish and declare, That these United Colonies are, and of Right ought to be Free and Independent States; that they are Absolved from all Allegiance to the British Crown, and that all political connection between them and the State of Great Britain, is and ought to be totally dissolved; and that as Free and Independent States, they have full Power to levy War, conclude Peace, contract Alliances, establish Commerce, and to do all other Acts and Things which Independent States may of right do. And for the support of this Declaration, with a firm reliance on the protection of divine Providence, we mutually pledge to each other our Lives, our Fortunes and our sacred Honor.