Ian Dagnall Computing/Imageselect

Författningsfader: ”Ifrågasätt allt – även Guds existens”

Kristna fundamentalister kräver i dag ofta att USA ska regeras i enlighet med Bibeln. Men författningsfadern och blivande presidenten Thomas Jefferson litade mer på sitt sunda förnuft än på den heliga skrift, skriver han i ett brev till sin systerson.

(Paris, Frankrike, 10/8 1787)*

Käre Peter

Jag har mottagit dina brev från den 30 december och den 18 april. Det gläder mig att höra att du har fångat mister Wythes** uppmärksamhet, och att han har ett gott öga till dig.

Du kommer säkert att se det som en av de lyckosammaste händelserna i ditt liv. Så kände i alla fall jag.

Jag bifogar en lista över de vetenskaper som jag anser att du bör ägna dig åt. Ordningsföljden kan mister Wythe bestämma åt dig.

*
Paris var hemvist för ­Jefferson medan han under åren 1784 till 1789 ­tjänstgjorde som USA:s ­ambassadör i Frankrike.

**
George Wythe (1726–1806) var USA:s förste ­juridikprofessor och lärare för både Thomas Jefferson och hans systerson.

Listan innehåller även en del böcker som jag tycker att du ska läsa. Till listan tillfogar jag dessutom några av mina egna observationer*.

Ditt förnuft är tillräckligt utvecklat för att du ska kunna ägna dig åt religion. Men innan du börjar måste du glömma alla fördomar och bortse från nymodigheter och enkelspårighet. Det är ämnet för viktigt för.

Den rädsla och de servila fördomar som svaga hjärnor styrs av måste du också skaka av dig. Sätt ditt sunda förnuft i domarsätet, och presentera alla tänkbara sanningar och åsikter för det.

Ifrågasätt allt – även Guds existens, för om Gud existerar, så kommer han att sätta större värde på din hyllning om den bygger på förnuft än om den bottnar i blind fruktan.

Det första du ska undersöka är naturligtvis ditt eget lands religion. Därför ska du läsa Bibeln på samma sätt som du läser Livius och Tacitus**.

*
Observationerna i brevet handlar utöver om religion även om Jeffersons tankar om moralfilosofi samt råd om språklära och resor.

**
Livius och Tacitus var historiker i antikens Rom. Deras skrifter från det första århundradet hör till de viktigaste om stadens historia.

När du i texterna läser beskrivningar av sådant som berör naturen ska du bedöma författarens trovärdighet på samma sätt som du skulle bedöma Livius och Tacitus påståenden.

Författarens vittnesbörd måste vägas mot det som vi vet om naturens lagar.

Men de påståenden i Bibeln som motsäger naturens lagar måste undersökas ännu noggrannare, eftersom författaren påstår sig vara inspirerad av Gud.

Undersök på vilken grund hans påstående vilar, och om det bevis han presenterar är övertygande nog för att vi ska kunna tro att naturens lagar har upphävts i det aktuella fallet.

© Ian Dagnall Computing/Imageselect

Kort om Thomas Jefferson

Ett sådant exempel finns i Josua­boken*. I den kan vi läsa att so­len stod stilla i flera timmar.

Om vi läste något sådant hos Livius och Tacitus skulle vi avfärda det på samma sätt som historier om blodregn, talande statyer, odjur med mera.

Undersök med ett öppet sinne vilka bevis det kan finnas för att Bibeln har skrivits genom ­gudomligt ingripande. Att göra så är nödvändigt, eftersom flera miljoner tror på påståendena.

Du kan ju tillräckligt med astronomi för att inse hur förnuftsvidrigt det är att föreställa sig att jorden, som snurrar runt sin egen axel, plötsligt kan hejda sin gång på himlen utan konsekvenser.

Skulle inte denna plötsliga inbromsning få djur, träd och byggnader att välta? Och skulle inte samma sak ske när jorden satte igång igen? Vad är mest sannolikt – berättelsen om att jorden står stilla, eller de natur­vetenskapliga fakta som bevisar att den oupphörligt roterar?

*
Josuaboken beskriver hur Gud låter solen stå ­stilla, medan israeliternas ledare Josua besegrar sina fiender, amoriterna.

Nästa sak du ska läsa är Nya Testamentet. Skriften innehåller historien om en person som heter Jesus. Där måste du väga följande möjligheter mot varandra:

1. Jesus är skapad av en gud och född av en jungfru. Senare for han upp till himlen i sin människokropp.

2. Jesus var en vanlig man, som fötts utanför äktenskapet. Han hade ett gott hjärta och arbetade med stor iver. Med tiden kom han att betrakta sig som gudomlig. Det blev hans olycka, för romarna straffade honom med prygel och avrättning enligt lagen om uppror.

Denna fråga kan du läsa om i de böcker som jag rekommenderat. Böckerna kommer att guida dig, medan du undersöker saken.

Men använd ditt sunda förnuft, när du läser. Dra dig inte för att bilda dig en egen åsikt av rädsla för följderna.

Om det slutar med att du förkastar tanken på att det finns en gud, så kommer du nämligen att hitta andra incitament till att leva ett dygdigt liv. Anledningen hittar du i den kärlek, tröst och glädje som ett dygdigt liv medför.

Religion har varit ett omstritt ämne i ­Nordamerika, sedan engelska puritaner på ­1620-talet kom till kontinenten på flykt från ­religiös förföljelse i sitt hemland.

© Ian Dagnall Computing/Imageselect

Om du i stället finner skäl att tro att Gud finns kommer medvetenheten om hans vakna blick att fungera som ytterligare incitament.

Och finns det ett lyckligt liv efter döden, kommer önskan om att förtjäna det att ge dig ytterligare skäl.

Och finns det ett lyckligt liv efter döden, kommer önskan om att förtjäna det att ge dig ytterligare skäl.

Om du kommer fram till att Jesus är gudomlig kommer tron på hans hjälp och kärlek att trösta dig i motgång.

Men du ska aldrig glömma bort att tillämpa ditt förnuft. Ditt sunda förnuft är det enda orakelsvar som himlen kommer att ge dig.

”Ditt sunda förnuft är det enda o­­­­ra­­­kel­­svar himlen kom­­mer att ge dig.” T. Jefferson.

När du läser Nya Testamentet ska du även tänka på att läsa de historier om Kristus som ett råd av kyrkofäder* en gång sorterade bort på våra vägnar.

Författarna av dessa pseudoevangelier** åberopade nämligen gudomlig inspiration i samma grad som författarna till de evangelier som blev en del av Bibeln.

Kom ihåg att det är du och ditt förnuft – inte de nämnda kyrkofäderna – som måste bedöma deras anspråk.

De flesta av de bortvalda skrifterna har gått förlorade, men några finns fortfarande i en publice­rad textsamling. Jag ska försöka få tag i boken och skicka den till dig.

*
Kristna kyrkofäder valde på 300-talet ut vilka av dåtidens många ­religiösa texter som skulle ingå i Bibeln.

**
Pseudoevangelierna eller de apokryfa evangelierna var beteckningen för de skrifter som inte blev en del av Bibeln.

Uppför dig väl, bli lärd, och var flitig. Jag upprepar mitt tidigare råd till dig om att komma ihåg att motionera ofta och gå långa promenader. Hälsa är viktigast i livet – näst efter en god moral.

Skriv till mig ofta. Du kan vara övertygad om att jag bryr mig om att det går bra för dig, och att jag hyser den varmaste tillgivenhet till dig.

Jag förblir, käre Peter,
din kärleksfulle vän
Th. Jefferson

Epilog

Jefferson arbetade hårt för att hålla Gud ute ur USA:s författning, som just då höll på att utformas.

Han stod bland annat bakom tillägget First Amendment, som garanterar a­merikanerna religionsfrihet. Gud nämns endast en gång i dokumentet, nämligen i dateringen: ”Det Herrens år 1787”.