IanDagnall Computing/Imageselect & Heritage Auction Galleries/Schutz
Einstein brev Roosevelt

Brev från Einstein: Tyskland har stoppat försäljningen av uran

År 1938 lyckades tyska forskare klyva uran – första steget på vägen mot att tillverka kärnvapen. I ett brev till USA:s president Franklin D. Roosevelt uppmanar vetenskapsmannen Albert Einstein presidenten att föregripa tyskarna.

Brev 1

Long Island, USA, 2 augusti 1939

Sir

En forskningsrapport som nyligen har tagits fram av E. Fermi och L. Szilard, och som jag har mottagit som manuskript, får mig att tro att grundämnet uran inom den närmaste framtiden kan förvandlas till en ny och viktig energikälla.

Vissa aspekter i den situation som därmed har uppkommit förefaller mig kräva vaksamhet och, om nödvändigt, en snabb insats från regeringens sida.
Jag anser därför att det är min plikt att rikta er uppmärksamhet på följande faktum och rekommendationer:

Under de senaste fyra månaderna har det – genom arbete utfört av Joliot i Frankrike såväl som av Fermi och Szilard i Amerika – visat sig sannolikt att det går att åstadkomma en atomär kedjereaktion i en stor massa av uran.

Kedjereaktionen alstrar stor kraft och stora mängder av nya radiumliknande grundämnen. Nu förefaller det som om detta med stor säkerhet kommer att kunna uppnås inom en mycket nära framtid.

Detta nya fenomen kommer även att kunna leda till utvecklingen av bomber. Det är möjligt – men inte säkert – att vetenskapen sålunda kan skapa extremt kraftiga bomber av ett helt nytt slag.

En enda bomb av denna typ kommer möjligen att kunna förstöra en hel hamn samt en del av omgivningen, om den med fartyg fraktas in i och förmås att explodera där. Förmodligen kommer bomberna emellertid att vara för tunga för att kunna transporteras med flygplan.

USA:s uranförekomster är blygsamma och av dålig kvalitet. I Kanada och i det forna Tjeckoslovakien finns det bra ådror, men de viktigaste källorna till uran finns i Belgiska Kongo.

”Detta nya fenomen kommer även att kunna leda till bomber.” Albert Einstein, 1939

Med tanke på situationens allvar kommer Ni kanske att finna det önskvärt att upprätta en permanent och nära kontakt mellan regeringen och den grupp av fysiker som arbetar med kedjereaktioner här i Amerika. Ett möjligt sätt att angripa detta på skulle kunna vara att utse en person, som Ni litar på, och som kan tänka sig att åta sig uppgiften inofficiellt. Personens uppgifter skulle vara följande:

a) Att ta kontakt med rege­ringens olika avdelningar, hålla dem á jour om utvecklingen och ge rekommendationer för nya åtgärder. Särskild uppmärksamhet kräver problemet med att säkra den nödvändiga tillgången till grundämnet uran åt Förenta staterna.

b) Att påskynda arbetet, som för närvarande bedrivs inom ramarna för de budgetar som gäller för universitetens laboratorier, genom att skaffa fram mer resurser om det behövs. Resurserna kan eventuellt komma från privatpersoner, som är villiga att bidra till detta, eller genom samarbete med industrins laboratorier, som förfogar över nödvändig utrustning.

Tyskland har stoppat försäljningen av uran från de tjeckoslovakiska gruvor som landet nu har övertagit. Att Tyskland redan genomfört denna åtgärd ska kanske ses mot bakgrund av att den tyske vi­ce ­u­trikes­mi­nis­tern, von Weizsäcker, är knuten till Kaiser Wilhelm-institutet i Berlin.

Där arbetar forskarna just nu på att upprepa amerikanska vetenskapsmäns resultat med avseende på forskning på uran.

Vänliga hälsningar
A. Einstein

Hiroshima 1945 atombombe ødelæggelser

När en amerikansk ­atombomb i augusti 1945 utplånade tolv kvadratkilometer av Hiroshima omkom 80 000 personer.

© Granger/Imageselect & Shutterstock

Brev 2

Princeton, USA, 25 mars 1945

Sir

Jag skriver till Er för att presentera Er för doktor L. Szilard, som är angelägen om att få delge Er sina funderingar och rekommendationer. Särskilda omständigheter, som jag ska komma närmare in på senare, får mig att agera sålunda – trots att jag inte känner till de tankar och rekommendationer som dr. Szilard vill skicka till Er.

Sommaren 1939 invigde dr. Szilard mig i sina synpunkter på urans potentiella betydelse för försvarssyften. Han oroades av tanken på de möjligheter som detta öppnade – och var angelägen om att försäkra sig om att Förenta staternas regering genom hans rådgivning skulle bli bekant med farorna så snart som möjligt.

Eftersom jag har känt dr. Szilard länge, både genom hans vetenskapliga arbete och personligen, har jag stort förtroende för hans omdöme. Det är utifrån detta omdöme – såväl som mitt eget – som jag tog mig friheten att vända mig till Er i fråga om detta ämne.

Ni svarade på mitt brev, som var daterat den 2 augusti 1939, genom att tillsätta en kommitté under ledning av dr. Briggs och inledde därmed regeringens aktiviteter inom detta fält.

Kravet på tystnadsplikt, som dr. Szilard nu arbetar under, tillåter honom inte att berätta för mig om sitt arbete.

Jag förstår dock att den otillräckliga kontakten mellan de forskare som utför detta arbete, och de medlemmar av Ert kabinett som är ansvariga för arbetet bekymrar honom.

Med tanke på omständigheterna anser jag att det är min plikt att introducera dr. Szilard för Er. Samtidigt uttrycker jag min förhoppning om att Ni ska ta Er tid att ge hans presentation av saken Er personliga uppmärksamhet.

Efterskrift

Einsteins andra brev nådde aldrig Roosevelt, som avled den 12 april 1945. Manhat­tanprojektet, arbetet med att konstruera en amerikansk atombomb, som Einstein med sitt brev hade bidragit till att inleda, var då nästan klart. Den 6 augusti 1945 exploderade den första atombomben över den japanska hamnstaden Hiroshima.

Einstein portrait
© IanDagnall Computing/Imageselect & Heritage Auction Galleries

Albert Einstein

Levde: 1879–1955.

Nationalitet: Tysk-amerikan.

Sysselsättning: Fysiker och vetenskapsfilosof.

Civilstånd: Gift två gånger och far till en dotter och en son.

Känd för: Einstein utvecklade i början av 1900-talet relativitetsteorin, som gjorde upp med Newtons mekaniska världsbild. Hans forskning inom kärnfysik ­banade vägen för kärnvapen – en ­uppfinning som Einstein senare hade stora betänkligheter inför.