National Archives & Shutterstock

Så gammal är straffbarhetsåldern

När började Europas domare skilja mellan barn och vuxna när de skulle utdöma straff?

I de nordiska länderna in­­fördes en straffbarhets­ålder i början av 1900-talet.

Sverige­ införde år 1902 en ålder av 15 som gräns mellan barn och vuxen, och tre år senare gjorde Danmark samma sak.

Straffbarhets­åldern kom till när myndig­heterna insåg att kriminella barn och ungdomar inte förstod konsekvenserna av sina handlingar.

Dessutom var myndigheterna medvetna om att anstaltslivet vanligen ledde barn och unga in i ännu grövre kriminalitet.

##

Barn sattes i fängelse eller skickades till straffkolonier

På 1800-talet var åldersgränserna för kriminella där­emot lägre – en gräns på tio år var vanlig i Europa.

I England sattes till exempel den 12-årige William Towers i Wandsworthfängelset i
London efter att ha stulit två kaniner.

Före den viktorianska eran, som inleddes 1837, tog man ingen hänsyn alls till den anklagades ålder.

Alla kriminella sattes i samma fängelser – det finns noteringar om 12-åringar som hängdes. Andra skickades till avlägsna straffkolonier, bl.a. Australien, och kom aldrig hem igen.

##

Prygel skulle ge rättskaffens medborgare

År 1854 grundade britterna uppfostringsanstalter för kriminella yngre än 16 år.

Där rådde sträng disciplin som personalen upprätthöll med aga – det skulle omvandla de unga förbrytarna till rättskaffens medborgare.