DBimages/Imageselect
korsriddare kapitulation saladin hattin

Kejsarens brev till Saladin: ”Du har vanhelgat Heliga landet”

När den tysk-romerske kejsaren Fredrik I Barbarossa år 1188 får höra att muslimernas fältherre Saladin är på väg mot Jerusalem med tusentals soldater försöker han hota Saladin att vända om. Men Saladin låter sig inte skrämmas så lätt.

Det heliga romerska imperiet, 1188

Fredrik Barbarossa till Saladin, sultan av Egypten

Fredrik I av Guds nåd, evigt upphöjd kejsare av det heliga romerska imperiet och mäktig betvingare av sina fiender, skriver härmed till Saladin, saracenernas högt berömde beskyddare.

Jag bjuder dig att glömma allt om att röra Jerusalem! Du har vanhelgat Heliga landet, som vi på den evige konungens bud härskar över som beskyddare av Judeen, Samarien och Palestina.

Vårt kejserliga ämbete förpliktigar oss att reagera på ett så inbilskt och fräckt beteende. Vi kräver därför att du ger tillbaka jorden och allt annat du har tagit, och att du betalar böter för dina brott.

Eftersom det inte ska sägas att vi orättfärdigt inleder ett krig slår vi – vid det livgivande korsets och i den sanne Josefs namn – härmed fast ett datum, efter vilket vi ska söka ett avgörande med vapen.

Datumet är fastlagt till ett år från den 1 november 1188.

Vi vägrar att tro att du inte känner till det som källorna från gammal tid förtäljer, nämligen att vi genom åren har lagt under oss otaliga länder och underkastat dem vårt herravälde. Allt detta är välkänt för de kungar, vars blod så ofta har fuktat det romerska svärdet.

Och du kommer med Guds hjälp att erfara vad våra bataljoner av många folkslag kan göra – den vilde tysken, som villigt lyfter svärdet även i fredstid, de otämjda folken från området vid Rhens källor, de unga männen från Donau, som inte vet vad flykt är.

Vi förfogar även över långa bayrare och utstuderade schwabare. Dessutom har vi de vaksamma frankerna, svärdfäktare från Sachsen, rastlösa burgunder och vällustiga alpina stammar samt böhmer, som är kända för att ta lätt på döden, samt friser, som villigt svingar sina spjut.

Vår egen högerhand – som du nog tror är försvagad av min höga ålder – kan ännu svinga svärdet. Det ska ske, kan du vara förvissad om, på den dag som utsetts att ge oss triumf för Kristi sak.

(Okänd plats), 1188

Saladin till Fredrik Barbarossa

Till den store kungen, min sanne vän, den berömvärde Fredrik, kung av Tyskland, i Gud den nådiges namn, den mäktige, den allsmäktige, den segerrike och den evige, vars kungarike är och förblir utan ände.

Vi förkunnar till den sanne och mäktige kungen, vår store, gode vän, kungen av Tyskland, att en man som heter Henrik, och som påstod att han var ditt sändebud, kom till oss.

Han gav oss ett brev, som han sa var skrivet av dig. Vi fick honom att läsa upp brevet, och vi hörde honom yttra vartenda ord, och här kommer svaret.

Du räknar upp alla dem som är allierade med dig, och som har för avsikt att tåga mot mig tillsammans med dig. Men om vi börjar uppge alla dem som är i vår tjänst och lyder våra ord, ja då skulle det bli alltför omfattande för att det över huvud taget skulle kunna skrivas ner.

Om du räknar de kristna, kommer du att finna att det finns många fler saracener. Dessutom ligger havet mellan oss och dem som du kallar kristna. Mellan oss och saracenerna finns det däremot inget som kan hindra dem från att komma oss till undsättning.

”Om du vill ha krig ska vi möta dig med Guds makt och ockupera allt kristet land.” Saladin

Beduinerna skulle ensamma kunna röja undan våra fiender, och de är med oss. Så är även turkarna, som kan och kommer att utplåna våra fiender så snart vi ber dem att göra det.

På samma sätt kommer bönderna på vår order att kämpa tappert mot vem som helst som invaderar deras land, tar deras rikedomar och hotar att utplåna dem.

Med oss har vi dessutom en rad krigiska emirer, män som öppnat sitt land för oss och kuvat våra fiender. De kommer inte att tveka, när vi kallar på dem.

När ni samlas på det sätt som du beskriver i ditt brev, så kommer vi, var än du befinner dig, att tåga mot er och möta er med Guds makt.

De kristnas armé har två gånger vänt sig mot oss i Egypten – en gång i Damietta och en annan gång i Alexandria. Du vet hur de kristna varje gång kom tillbaka och vilket slut de mötte.

Med Guds makt och styrka har vi nu intagit Jerusalem och det omgivande området. Endast tre städer är fortfarande i de kristnas händer, Tyrus, Tripoli och Antiochia, men även de städerna har vi för avsikt att inta.

Om du vill ha krig, kommer vi att möta dig med Guds makt och ockupera allt kristet land. Men om du inser fördelarna med fred, så behöver du bara be ledarna av de tre städerna att ge upp.

Om städerna kapitulerar kommer vi att lämna tillbaka det heliga korset och befria alla kristna fångar i vårt land. Vi kommer även att låta er ha en enstaka präst vid Heliga gravens kyrka. Vi kommer även att ge tillbaka klostren och behandla dem väl.

Så länge vi lever, kommer vi att låta pilgrimer komma på besök i Jerusalem, och vi lovar att alltid upprätthålla freden med dig. Om brevet som kom till oss från Henrik, verkligen är från en kung, så gäller detta brev som vårt svar.

Må Gud råda och vägleda oss, så vi kan göra vad som är hans vilja. Brevet är skrivet år 584 efter profeten genom den ende Gudens nåd. Må Gud bevara vår profet Muhammed och hans efterträdare.

Och må Gud bevara saracenernas sultans säkerhet, han som är herre och upphöjd kung, segerherre, världens försvarare, beskyddare av sanningens baner, världens och dess lags förnyare, väktare av de båda heliga platserna och av det heliga Jerusalem, segrarnas fader Yusuf, son av Ayyub.

Efterskrift:

Fredrik Barbarossa ledde året därpå, 1189, ett korståg för att återta Jerusalem. Angreppet misslyckades. Kejsaren själv nådde endast till Turkiet. Där drunknade han i floden Göksu.

Barbarossa keiser tysk-romerske riket
© Georgios Kollidas/Imageselect

Fredrik Barbarossa

Levde: 1122–1190

Nationalitet: Tysk

Sysselsättning: Kung av Tyskland och kejsare över Tysk-romerska riket

Känd för: Kungen kallades Barbarossa på grund av sitt röda skägg. Han ledde det tredje korståget.

saladin portrett
© Classic Image/Imageselect

Saladin

Levde: 1138–1193

Nationalitet: Kurder

Sysselsättning: Sultan av Egypten och Syrien

Känd för: Saladin grundade ayyubiddynastin, som härskade fram till 1400-talet. Bland korsriddarna var han den mest fruktade motståndaren.