Efter andra världskriget: Hitlers generaler talar ut

Andra världskriget hade knappt slutat, när jakten på Hitlers hantlangare inleddes. De allierade krävde rättvisa för nazisternas brott – och svar på hur de tyska militära ledarna hade förhållit sig till nazismen.

Andra världskriget hade knappt slutat, när jakten på Hitlers hantlangare inleddes. De allierade krävde rättvisa för nazisternas brott – och svar på hur de tyska militära ledarna hade förhållit sig till nazismen.

Getty Images

Alfred Jodl (1890-1946) - Generalöverste

© Getty Images

Från 1938 var Jodl ­generallöjtnant i tyska armén. Han och Wilhelm Keitel var Hitlers ­viktigaste militära rådgivare.

Vad tyckte du om nazistpartiet?

”Jag kände inte till så mycket om National-socialistiska partiet och hade knappt lagt märke till det före ölkällarkuppen (Hitlers misslyckade försök att ta makten i Tyskland, red.) i München 1923.

Det var kuppen som drog in armén i den inrikes­politiska utvecklingen. Fram till tidpunkten för denna händelse hade soldaterna, med enstaka undantag, varit lojala mot det civila styret. Efter kuppen uppstod det splittring i ­officerskåren i frågan om Hitlers eventuella värde.

Jag var väldigt skeptisk och inte övertygad. Innan Hitler garanterade mig att han inte tänkte underminera armén, var jag var inte imponerad.”

Vad tänkte du om Adolf Hitler som person?

”När vi 1934 miste Hindenburg (tysk militär och president, red.) miste vi en fältherre, som var älskad av armén och av hela folket. Vad vi skulle få med Hitler visste vi inte.

Det står dock klart att resultatet av folkomröstningen om Hitlers upphöjande till Führer var så överväldigande att folkets vilja måste stå över alla andra lagar. Därmed avlade vi soldater trohetsed till Adolf Hitler.”

Hur var Hitler som militär strateg?

”Graden av rådslagning med militärstaben berodde helt på omständigheterna vid den aktuella tidpunkten.

När Hitler själv var i tvivel diskuterade han ofta ­militära problem i veckor eller månader, men om situationen stod klar för honom, eller om han hade fattat ett spontant beslut ­upphörde all diskussion.”

Hur upplevde ni invasionen av Sovjetunionen?

”Kartor som uppdaterades varje dag utifrån underrättelserapporter gav den här bilden: Sommaren 1940 stod 100 ryska divisioner längs vår gemensamma gräns.

I januari 1941 var här redan 150. Som jämförelse kan jag säga att de brittis­ka, amerikanska och franska styrkor som i krigets slut gick från Frankrike mot Tyskland, aldrig nådde över 100.”

När stod det klart att kriget var förlorat?

”Ingen general kunde tala om de politiska frågorna, för slutet på kriget var inte ett ­militärt utan ett politiskt beslut.

Men indirekt kan jag säga att samtliga toppofficerare sade åt Hitler nyktert, ärligt och öppet hur den militära situationen var och beskrev den som hopplös – som den uppenbarligen var mot slutet. Personligen utryckte jag denna ­bedömning i ett memorandum till Führern.”

Vad kände du till om judeförföljelserna?

”Jag var ingen antisemit. Jag anser inte att något parti, någon stat, något folk eller någon ras – inte ens kannibaler – är goda eller dåliga, endast individer är det. I alla faser av mitt liv har jag haft kontakt med enskilda judar.

Jag har varit deras gäst, och en del judar har besökt mitt hem. De var emellertid judar som erkände sitt fädernesland. De var judar, vars värde som människor var oantastligt.”

”Hemlighetsmakeriet kring utrotningen av judarna och förhållandena i koncentrationslägren var mästerligt.

Himmler visade oss falska fotografier och berättade om trädgårdarna och plantagerna i Dachau och ghettona i Warszawa och Theresienstadt, som gav oss intrycket att de var ytterst mänskliga platser. (...) Jag kan bara säga att jag aldrig hörde om någon utrotning av judar.”

Hasso von Manteuffel (1897-1978) - General

© new.liveauctioneers.com

Manteuffel flyttade runt mycket under kriget. Han stred på både öst- och västfronten samt i Nordafrika.

Vad tänkte du om Adolf Hitler som person?

”Hitler hade en magnetisk och i det ­närmaste hypnotisk personlighet. Det hade en mycket kraftig inverkan på personer som ville ­träffa honom för att prata om sina egna åsikter.

Till en ­början ville de argumentera för sina åsikter, men efter hand brukade de duka under för hans ­personlighet – det slutade alltid med att de ­argumenterade för raka motsatsen till vad de ursprungligen hade ansett.”

Hur var Hitler som militär strateg?

”Han hade en talang för strategi och taktik. I synnerhet för överraskningsangrepp. Men han hade för lite tekniskt kunnande för att tillämpa det ordentligt. Dessutom hade han en tendens att berusa sig med siffror och kvantitet.

När man diskuterade ett problem med honom kunde han ringa flera gånger till en avdelningschef för att fråga: ’Hur många sådana har vi?’ Sedan kom han tillbaka, ­uppgav antalet och sade: ’Där ser du’ – som om det avgjorde problemet.

Han var villig att acceptera ­siffror, utan hänsyn till om de stämde med verklig­heten. Det gällde oavsett om det rörde sig om stridsvagnar, flygplan, gevär eller spadar.”

Gerd von Rundstedt (1875-1953) - Generalfältmarskalk

© Getty Images

Som befälhavare och generalfältmarskalk var Rundstedt med, när Tyskland anföll Polen, Frankrike och Sovjetunionen.

Hur upplevde ni invasionen av Sovjetunionen?

”Hitler insisterade på att vi måste slå till, innan Sovjetunionen blev för starkt, och att fientliga angrepp var mycket närmare än vi antagit.

Han berättade att ryssarna hade planer på att inleda sin egen offensiv denna sommar 1941. För mitt ­vidkommande tvivlade jag på hotet. Och jag fann få tecken, när vi gick över gränsen.”

När stod det klart att kriget var förlorat?

”När jag såg planerna för Ardenneroffensiven (den sista tyska offensiven på västfronten, red.), vacklade jag. Det stod mycket klart för mig att de styrkor vi hade till vårt förfogande inte räckte för en så ambitiös plan.

Men jag visste också att det var meningslöst att ­protestera för Hitler. (...) Vi hade inte nog med förstärkningar, ingen ammunitionsförsörjning, och även om antalet pansardivisioner var högt, var ­styrkan svag. Det var i det närmaste en pappersstyrka.”

Hans Frank (1900-1946) - Jurist

© Getty Images

Frank tillhörde inte armén utan fungerade som generalguvernör i Polen. Där skötte han förvisningen av judar.

Vad tänkte du om Adolf Hitler som person?

”Jag har gjort allt för att föra Adolf Hitler till makten. Han var unik i världshistorien. Jag var lycklig över att få uppleva den fantastiska uppgången fram till 1939, men lika olycklig, när jag upptäckte att Hitler avvek från vägen.”

Har du deltagit i krigsförbrytelser?

”Jag svarar ja på det (om utrotningen av judarna, red.), eftersom jag inte kan skjuta över ansvaret på små män som Höss (chef för Auschwitz, red.). Eftersom Hitler har lagt detta fruktansvärda ansvar på sitt folk, tynger det även mig.

I många år kämpade vi mot judarna och yttrade hemska saker. Därför måste jag svara att jag är skyldig. Det kommer att dröja tusen år innan denna skuld kan lyftas från Tyskland.”

Erich Raeder (1876-1960) - Storamiral

© Getty Images

Från 1939 till slutet av 1943 var Erich Raeder storamiral och överbefälhavare för hela den tyska flottan.

Vad tänkte du om Adolf Hitler som person?

”Jag gladdes enormt åt denna energiska person, som uppenbarligen var mycket intelligent, hade en enorm viljekraft, var en mästare i att hantera människor och – som jag noterade under de tidiga åren – en stor och skicklig politiker, vars nationella och sociala mål redan var kända och accepterade av de väpnade styrkorna och det tyska folket.”

Hur var Hitler som militär strateg?

”Jag bad att få tala med Hitler i enrum. Det gjorde jag alltid, när jag ville prata med ­Führern om något extra viktigt, om jag behövde avvika från den normala proceduren, för det kunde jag göra endast i andras frånvaro.

Man kunde säga mycket till Hitler, om man var ensam med honom, men det var omöjligt i ett större sällskap.”

Vad kände du till om judeförföljelserna?

”Under åren 1917–1919 hade kommunismen och den internationella judendomen underminerat det tyska folkets motståndskraft och fått alltför stor och skadlig inverkan på landet.

Ingen kunde därför enligt min åsikt överraskas av att den nationalsocialistiska regeringen försökte luckra upp och såvitt möjligt eliminera denna påverkan.

Under förverkligandet av sitt mål tog regeringen dock drastiska steg, som ledde till Nürnberglagarna, vars våldsamhet jag tar avstånd från.”

Wilhelm Keitel (1882-1946) - Generalfältmarskalk

© Getty Images

Som generalfältmarskalk hade Keitel den högsta titeln inom tyska armén. Han var Hitlers närmaste militära rådgivare.

Vad tyckte du om nazistpartiet?

”När Hitler blev kansler stod det klart för mig att under det nya ledarskapet skulle vi soldater få en annorlunda position i riket, och att den militära faktorn skulle beaktas på ett annat sätt än tidigare.

Vi gladde oss därför åt det faktum att rege­ringschefen ville inleda en era som skulle ta oss ur de dittills så usla förhållandena. Jag kan medge att jag stöttade planen och avsikten att rusta så mycket som möjligt vid den tidpunkten.”

Hur var Hitler som militär strateg?

”Hitler hade studerat generalstabens dokument, militär litteratur, essäer om taktik, operation och strategi, och hans kunskaper på det militära området kan bara kallas förbluffande.

Under kriget var jag vid hans högkvarter, och där studerade han generalstabsböcker av Moltke, Schlieffen och Clausewitz (preussiska generaler, red.) till långt in på nätterna. Från dem fick han en enorm kunskap.”

Kom segern över Frankrike som en överraskning?

”Jag betraktade Hitler som ett geni. Många gånger var han verkligen formidabel. Han ändrade planen för fälttåget genom Holland-Belgien – och vann.”

Günther Blumentritt (1892-1967) - General

© Getty Images

Som general spelade Blumentritt en stor roll under planeringen av angreppen på Tysklands grannländer och Ryssland.

Kom segern över Frankrike som en överraskning?

”Hitler var den ende som trodde på att en avgörande seger var möjlig.”

Hur upplevde ni invasionen av Sovjetunionen?

”Vägarnas usla skick var det största handikappet, men därefter kom järnvägarnas otillräcklighet, till och med när de var reparerade. Underhålls­problemen under fälttåget i Ryssland var mycket allvarliga.”

När stod det klart att kriget var förlorat?

”En dag i slutet av mars 1944 kom Rommel till högkvarteret tillsammans med sin stabs­chef, general Speidel. Strax innan de körde igen, bad Speidel att få tala med mig i enrum.

När vi var ensamma sade han att han talade å Rommels vägnar: ’Tiden är inne, när vi måste tala om för Führern att vi inte kan fortsätta kriget’.

Ett telegram skickades till överkommandot med en inbjudan till västfrontens högkvarter ’i ljuset av den allvarliga situationen i Frankrike’. Men det kom inget svar.”

När vände kriget för Tyskland?

”Vintern 1942, när ryssarna inledde sin motoffensiv. All reträtt hade förbjudits av Hitler, men ryssarna blev starkare för varje vecka. Armén vid Stalingrad blev avskuren och tvingades kapitulera. Vid det laget var vi redan för svaga för att klara av en sådan förlust, och kriget vändes mot Tyskland.”

Karl Dönitz (1891-1980) - Storamiral

© Getty Images

Från 1943 var Dönitz storamiral för den tyska flottan. Efter Hitlers död var han kortvarigt hans ställföreträdare.

Vad tyckte du om nazistpartiet?

”Jag var inte politiskt aktiv före den första maj 1945, då jag blev Tysklands stats­över­huvud. Men jag accepterade och ­stöttade nazismens nationalistiska och sociala idéer: de nationalistiska ­idéerna i form av nationens ära och värdighet, dess frihet, dess likvärdighet bland nationer och dess säkerhet, och de sociala principerna, som inte byggde på klasskamp utan på mänsklig och social respekt för varandra oavsett klass, profession eller ekonomisk förmåga – och ­samtidigt individens underkastelse för kollektivets intressen.”

Vad tänkte du om Adolf Hitler som person?

”Naturligtvis betraktade jag Adolf Hitlers stora auktoritet med beundran och det var med entusiasm jag såg på, när han i fredstid så snabbt och utan blodsutgjutelse förverkligade sina nationella och sociala mål.”

Vad kände du till om judeförföljelserna?

”I mitt minnestal på Hjältarnas dag den 12 mars 1944 gjorde jag det klart att folkets uthållighet och styrka att fortsätta, enligt min uppfattning, bibehållits bättre utan ett judiskt inslag i nationen.”

Edgar Röhricht (1892-1967) - General

© wwii-photos-maps.com

Röhricht stred under krigets första år i Frankrike och blev senare chef för 95:e infanteri­divisionen på östfronten.

Kom segern över Frankrike som en överraskning?

”Vi hoppades att vi skulle nå så långt som till floden Somme, skära av britterna från Frankrikes huvudstyrka och ockupera Belgien samt norra Frankrike. Det faktum att Hitlers omdömesförmåga visat sig vara större än generalernas uppfyllde honom. Det blev ännu svårare för dem att säga emot honom och hålla tillbaka honom.”

Hermann Göring (1893-1946) - Riksmarskalk

Utöver att Göring var chef för Luftwaffe var han under en period Hitlers ställföreträdare. Hans militära rang var riksmarskalk.

När stod det klart att kriget var förlorat?

”Januari 1945, när den ryska offensiven nådde floden Oder (på gränsen mellan det nuvarande Tyskland och Polen), och Ardenneroffensiven inte lyckades ända fram. Från den tidpunkten kunde jag endast föreställa mig ett nederlag.

Dessförinnan trodde jag att östfronten och västvallen skulle hålla, tills våra nya vapen var färdiga, så att vi skulle kunna slå de allierade i luften. Ett krig som slutade med seger hade jag gett upp långt tidigare, men nederlagets faktum insåg jag först i januari 1945.”

Vad kände du till om koncentrationslägren?

”Deras utformning och omfattning efter 1934 har jag inte känt till.(...) Det hölls ­hemligt. Inte ens Führern kände till omfattningen. Himmler höll det väldigt hemligt.”

Har du deltagit i krigsförbrytelser?

”Jag har aldrig personligen beordrat eller fördragit mord eller grymheter. Det finns inga dokument med min underskrift om att nedskjutna fientliga flygare ska avrättas, och det finns inte heller några bevis för att enheter ur Luftwaffe har ­deltagit i sådana saker.”