37 000 preussare erövrade Dybbøl

Kampen om Dybbølskansen blev kort men blodig. De svåraste striderna stod vid den bakre försvarslinjen, där danskarnas 8:e brigad försökte stoppa preussarna. Hälften av brigadens 3000 man stupade eller sårades under försvarsstriderna – som var förgäves.

Mirakelvapen hjälpte preussarna
De preussiska soldaterna var nästan ensamma i Europa om att använda det nya, snabbskjutande, bakladdade geväret.

Europas fältherrar hade dragit sig för att förse sina trupper med bakladdaren, som var mindre träffsäker än de gamla mynnings­laddarna. Den dåliga precisionen kompenserades dock av att bakladdaren hann avfyra tre gånger så många kulor som mynningsladdaren – som sköt ett enda skott per minut.

Preussarna hade dessutom betydligt fler räfflade kanoner än danskarna. De räfflade eldrören gav granaterna större precision och hastighet och därmed större räckvidd än danskarnas traditionella slätborrade eldrör. Fördelarna var uppenbara. Preussarna placerade helt enkelt sina kanoner utom räckhåll för danskarnas och besköt Dybbølskansarna.