Granger/Imageselect
Illustration, Frederic Remington, lakota utför andedans.

Andedans ledde till massaker vid Wounded Knee

I slutet av 1800-talet praktiserade siouxerna en ny andedans. Syftet var att återta prärien från de vita. Amerikanerna tolkade det som en krigsförklaring och svarade vid Wounded Knee. Här får du veta allt om massakern, som brutalt avslutade konflikten mellan den amerikanska staten och urbefolkningen och fortfarande är ett öppet sår.

Massakern vid Wounded Knee räknas av många som slutet på USA:s krig mot urbefolkningen.

I själva verket var det mer en slakt än en drabbning i ett krig.

Här är hela förloppet och en överblick över de många missförstånd och avsiktliga feltolkningar som ledde till tragedin.

Medicinmannen Yellow Birds röst genljöd över den snötäckta prärien: ”Frukta ej, utan låt ert hjärta vara starkt. Många soldater har omringat oss med många kulor, men jag är övertygad om att deras kulor inte kan genomborra oss.”

Yellow Bird befann sig i närheten av vattendraget Wounded Knee i reservatet Pine Ridge tillsammans med 350 lakota, en del av siouxfolket. Det var en bitande kall vintermorgon den 29 december 1890.

Kvällen innan hade deras vandring stoppats av 500 soldater från den amerikanska arméns sjunde kavalleriregemente, som leddes av överstelöjtnant James W. Forsyth. På USA:s regerings order hade Forsyth fått i uppgift att hitta och slå ner på allt som såg ut som upprorstendenser bland urbefolkningen.

Wounded Knee, museum.

Museum vid Wounded Knee, uppfört nära massgraven för medlemmarna av lakotafolket som dödades den 29 december 1890. Det var i detta böljande landskap massakern inträffade.

© Shutterstock

Soldaterna var i färd med att söka igenom tipierna efter vapen när Yellow Bird började tala.

Medicinmannen fruktade inte den vite mannens vapen. Liksom många andra siouxer trodde nämligen Yellow Bird att en särskild andedans gjorde urbefolkningen osårbar för fiendens kulor.

Yellow Bird kastade upp en handfull jord i luften och inledde sin dans i snön. Snart anslöt sig fler indianer till andedansen, vilket gjorde soldaterna nervösa. De uppfattade den rituella dansen som en krigsförklaring.

Situationen var spänd när ett gevärsskott plötsligt hördes i den kalla vinterluften. Ögonblicket efter bröt helvetet loss.

Soldaterna sköt vilt mot de obeväpnade siouxerna, som föll till marken och färgade snön röd med sitt blod.

Intill en vit flagga, som siouxerna rest för att visa att de kom i fred, föll en mamma omkull med sitt spädbarn i famnen. Den intet ont anande babyn fortsatte att dia vid mammans bröst även efter det att livet lämnat hennes kropp.

För få bisonar och för mycket guld

Albert Bierstadt, The last of the buffalo, år 1888.

År 1890 var bisonen utrotningshotad. Detta faktum avspeglas i titeln på den tysk-amerikanske konstnären Albert Bierstadts tavla från år 1888, The last of the buffalo.

© Shutterstock

Massakern vid Wounded Knee var det sista stora slaget mellan USA:s urbefolkning och de vita kolonisatörerna, men det var långt ifrån det första.

Från det att Christofer Columbus anlände till den amerikanska kontinenten år 1492 till år 1890 hade antalet urfolk i Amerika minskat från fem miljoner till endast 248 000.

Ett stort antal miste livet i de sjukdomar som européerna förde med sig till Nya världen. Vissa dödades under de många slag som utkämpades mellan kolonisatörerna och urbefolkningen, medan andra svalt ihjäl.

Särskilt fatal var den vite mannens massutrotning av bisonen, som inte bara gav urbefolkningen kött, utan även material till kläder och tält.

Utrotningen av bisonen tog verklig fart under 1800-talets andra hälft. Till slut fanns det bara omkring 100 bisonar kvar i hela USA. På 1600-talet var de minst 25 miljoner.

År 1830 undertecknade president Andrew Jackson en lag om att alla urfolk skulle flyttas till reservat väster om Mississippifloden. Många vägrade ge upp sina områden, vilket resulterade i massmord på tusentals infödda nordamerikaner.

Det var inte utan anledning som urbefolkningen kallade Andrew Jackson ”Skarp kniv”.

Tre århundraden av krig mot urfolken

General Custer lider nederlag vid Little Bighorn.

Överstelöjtnant Custer och hans omkring 250 mannar dödades vid Little Bighorn av uppemot 3 000 krigare från diverse nordamerikanska urfolk.

© Historical/Getty Images

Massakern vid Wounded Knee blev den sista stora striden mellan den amerikanska urbefolkningen och de vita kolonisatörerna. I närmare tre århundraden kämpade olika urfolk, ledda av krigarhövdingar som Crazy Horse och Sitting Bull, mot den vita övermakten.

Under det första århundradet efter att européerna kommit till Amerika levde urbefolkningen och nybyggarna relativt lugnt tillsammans.

Under 1600-talet skedde en mycket stor utflyttning från framför allt England och Frankrike till Amerika. De nyanlända bredde ut sig på indianernas områden, vilket naturligtvis skapade konflikter mellan kolonisatörerna och urfolkens stammar.

Under 1600-talet och fram till USA:s seger i nordamerikanska frihetskriget år 1783 utkämpades ett stort antal krig mellan urfolk och de engelska och de franska kolonisatörerna. Vid det laget bodde omkring 2,8 miljoner vita kolonisatörer i det som i dag är USA.

Efter USA:s självständighet strömmade miljontals européer till Amerika med drömmar om ett stycke land och ett bättre liv.

I synnerhet efter upptäckten av guld i Kalifornien år 1848 ökade inflyttningen av skrupelfria lycksökare, som utarmade urbefolkningens områden och drev bort dem från sina hem.

Krigshövdingar som Crazy Horse, Sitting Bull och Red Cloud förde åtskilliga gerillakrig mot amerikanerna fram till andra hälften av 1800-talet.

Urbefolkningen genomförde vanligen bakhållsanfall och hade sällan några tydliga militära mål. De ville bara ha kvar sin mark och leva i fred, utan provokationer från de vita aggressorerna.

Urbefolkningens hämnd

När guld hittades i Kalifornien år 1848 strömmade invånare från hela USA och delar av Europa dit i hopp om att bli förmögna.

Varje fynd av guld innebar att det sköt upp en guldgrävarstad. De många nyanlända påverkade indianernas liv på flera sätt.

Omledning av flod i Kalifornien för utvinning av guld.

Urbefolkningen i Nordamerika kunde inte tolka nykomlingarnas sökande efter guld som något annat än övergrepp på deras mark. Här är det en flod i Kalifornien som på 1850-talet leds om för att flodbäddens skatter skulle komma i dagen.

© Public domain

Berg sprängdes, marken grävdes upp och vattendrag förstördes i jakten på guld, vilket försämrade indianernas möjligheter att försörja sig på jakt, jordbruk och fiske.

Urfolken gav sig emellertid inte utan strid och år 1876 kom deras hämnd. Urfolk under Crazy Horse och Sitting Bull chockade USA genom att krossa överstelöjtnant Custer och hans män i slaget vid Little Bighorn. Inte en enda amerikansk soldat överlevde.

År 1869 hade Sitting Bull utsetts till siouxernas ledare. Deras många stammar levde i området mellan Minnesota och Klippiga bergens utlöpare.

”Jag hatar alla vita män. De är tjuvar och lögnare. De har tagit vårt land och gjort oss till utstötta”, sa Sitting Bull om sina fiender.

Efter förödmjukelsen vid Little Bighorn var hatet ömsesidigt. Det fick Sitting Bull erfara när han den 15 december 1890 greps av den lokala reservatspolisen i sitt reservat Standing Rock. Anklagelsen var att han hade låtit sitt folk utföra andedansen.

Andedansen skyddade mot fiendens kulor

Andedans utförd av lakota på reservatet Pine Ridge.

Konstnären Frederic Remington kom till reservatet Pine Ridge en kort tid efter massakern vid Wounded Knee. De illustrationer av andedansare som han tecknade åt månadstidskriften Harper’s Magazine i New York visar emellertid ingenting av slakten av lakota. Urbefolkningen förlorade även kriget om sanningen.

Andedansen var en manifestation av en religiös väckelserörelse som väckt genklang bland siouxerna på 1870-talet.

Av de totalt 18 000 siouxer som levde i Nordamerika vid den här tidpunkten praktiserade omkring 4 000 den nya religionen.

Syftet med andedansen var att väcka döda krigare till liv igen, så att de kunde komma den trängda urbefolkningen till undsättning.

Tillsammans skulle de tillintetgöra de vita och ge urbefolkningen prärien och bisonarna tillbaka.

Den amerikanska regeringen befarade att indianernas andedansrörelse skulle leda till uppror, och många vita uppfattade dansen som en direkt krigsförklaring.

Pressen piskade upp invånarnas rädsla genom att skriva om dåd utförda av ”blodtörstiga barbarer”, trots att några sådana ogärningar aldrig ägt rum.

Den 13 november 1890 skickade president Benjamin Harrison ut en tredjedel av USA:s armé till siouxreservaten för att sätta stopp för ”alla uppror som hotar amerikaners liv och hem”.

Spotted Elk och Sitting Bull.

Två av huvudpersonerna i händelserna som föregick massakern. Till vänster Spotted Elk (även kallad Big Foot), som var hövding för den lakotastam som decimerades vid Wounded Knee. Till höger den legendariske siouxhövdingen Sitting Bull, som blev skjuten två veckor före massakern efter att ha motsatt sig ett gripande

© Public domain & Shutterstock

Med det mandatet väckte reservatspoliserna (agenter inom urbefolkningen som anlitats av de amerikanska myndigheterna) den 59-årige Sitting Bull i hans hem tidigt på morgonen den 15 december 1890. Han skulle gripas och åtalas för att ha eldat sitt folk till uppror.

Vid gripandet protesterade siouxhövdingens folk våldsamt mot polisens agerande och i tumultet sköts och dödades Sitting Bull av en av poliserna.

Mordet på siouxernas högste ledare sände chockvågor genom reservaten, och omkring 200 av Sitting Bulls anhängare begav sig till reservatet Cheyenne River för att ansluta sig till hövdingen Spotted Elk.

Spotted Elk var hövding för en stam av det så kallade minneconjoufolket, en av sju undergrupper av USA:s siouxer.

Av rädsla för att ett liknande öde skulle drabba honom drog siouxhövdingen Spotted Elk upp tältpålarna och begav sig tillsammans med sitt folk mot reservatet Pine Ridge, cirka 32 mil söder om Cheyenne River.

Där var det tänkt att Spotted Elk skulle träffa en annan siouxhövding, Red Cloud, för att tala om hur de skulle kunna hindra den amerikanska regeringens klappjakt på deras befolkning.

Så långt kom dock Spotted Elk och hans folk aldrig.

Soldater sköt kvinnor och barn

Revolverkanon av märke Hotchkiss, använd vid Wounded Knee.

Amerikanska soldater och urfolksspejare vid en Hotchkisskanon, som massakrerade urbefolkningen vid Wounded Knee.

© Public domain/Library of Congress

Det är ovisst vem som avfyrade det första skottet vid Wounded Knee.

De vita soldaterna hävdade att det var urbefolkningen, men de vidhöll å sin sida att det var en av general Forsyths soldater som sköt först.

Det enda som är säkert är att gevärsskottet fick den redan spända stämningen mellan de vita soldaterna och siouxerna att brisera.

Soldaterna sköt vilt mot den obeväpnade urbefolkningen. Kvinnor och barn försökte fly, men träffades av arméns kulregn. Grovkalibriga kanoner som stod utplacerade på en höjd ovanför lägret bidrog till att göra drabbningen till ett blodbad.

En av få överlevande var den 13-åriga flickan Alice Ghost Horse, som lyckades ta skydd i en ravin. Båda hennes föräldrar dödades.

”Två kavalleriregementen kom ridande mot oss och sköt på allt som rörde sig. Gevärselden var öronbedövande och mitt folk skrek efter sina barn”, mindes hon flera år senare.

Massmördare hedrades med medaljer

Siouxerna hade inte en chans till en rättvis rättegång mot soldaterna som massakrerade deras landsmän vid Wounded Knee år 1890. I stället för fängelse fick mördarna hedersmedaljer för sina heroiska insatser.

Överste James Alexander Forsyth.
© Public domain

Överstelöjtnant Forsyth ljög under ed

Befordrades

Vid en utfrågning kort efter massakern togs överstelöjtnant Forsyth ur tjänst, trots att han hävdade att han fått en direkt order om att mörda siouxerna vid Wounded Knee. Forsyth återinsattes emellertid snart och befordrades senare till generallöjtnant. Efter att ha tittat närmare på händelsen vid Wounded Knee valde det officiella USA, med presidenten och försvarsministeriet i spetsen, att bagatellisera massakern som ”en olycka”.

Amerikanska soldater vid en massgrav vid Wounded Knee.
© Public domain

Tjugo soldater fick hedersmedaljer

Dekorerades

Den amerikanska kongressen dekorerade 20 av soldaterna med var sin hedersmedalj (Medal of Honor) för sina insatser under ”slaget” vid Wounded Knee. Medaljen är den förnämsta utmärkelse en soldat inom den amerikanska militären kan få. På bilden håller en massgrav på att fyllas med stelfrusna lik dagarna efter massakern. Det var främst civila som tog sig an den uppgiften.

Tre bröder som överlevde massakern vid Wounded Knee.
© Public domain

Kampen för rättvisa förs än i dag

Efterlevande

År 1990 bad den amerikanska kongressen officiellt om ursäkt för massakern vid Wounded Knee. År 2019 behandlade representanthuset ett lagförslag om att kräva tillbaka hedersmedaljerna från de 20 soldater som dekorerats. Lagförslaget röstades inte igenom, men kampen för att tvätta bort skamfläcken pågår fortfarande. Tre lakotabröder, som inom loppet av några minuter förlorade både sina föräldrar och tre syskon vid Wounded Knee, var under flera årtionden aktiva i kampen för upprättelse.

”Ett folks dröm dog där”

Massakern var över på bara några minuter. Kvinnor, barn och män låg utspridda i det karga vinterlandskapet med blodet strömmande ur kroppen. Totalt 153 siouxer dödades, bland dem hövdingen Spotted Elk, som låg förvriden i snön.

Spotted Elk, död.

Efter en slitsam, två dagar lång resa genom den snötäckta amerikanska prärien fick siouxhövdingen Spotted Elk, ett av massakerns offer, en svår lunginflammation.

© Wikimedia Commons

Dagarna därpå dog många fler i den bitande kölden av antingen skador eller svält. En uppskattning är att 300 av lägrets totalt 350 siouxer dödades vid Wounded Knee.

Förlusterna bland de vita soldaterna var betydligt färre: 25 dog och 39 sårades. De flesta av dem träffades av förlupna kulor från den egna sidan.

Efter massakern beordrade general Forsyth sina mannar att söka igenom området efter överlevande och kasta upp dem på kavalleriets hästdragna vagnar.

Några timmar efter det att kavalleriregementet ridit bort från platsen kom siouxen Black Elk till Wounded Knee.

I boken Black Elk talar från år 1932 berättade den åldrande mannen om den förfärliga syn som mötte honom: ”Jag kan fortfarande se de slaktade kvinnorna och barnen ligga utspridda i ravinen med samma klarhed som när jag så dem med mina unga ögon. Och jag kan se att något annat också dog där i den blodiga leran. Ett folks dröm dog där. Det var en vacker dröm.”

Ockupationen av Wounded Knee år 1973

Infödd amerikan vid ockupationen av Wounded Knee år 1973.

Den infödda amerikanen Oscar Bear Runner med skarpladdat gevär under ockupationen av Wounded Knee år 1973.

© Bettmann/Getty Images

År 1973 var Wounded Knee återigen skådeplats för en dramatisk uppgörelse mellan urbefolkningen och de vita när 200 siouxer ockuperade området där massakern på deras förfäder ägt rum det föregående århundradet.

Den 27 februari ockuperade omkring 200 siouxer från den militanta rörelsen American Indian Movement (AIM) Wounded Knee.

AIM kämpade för de amerikanska urfolkens rättigheter i USA. Deras ockupation hade två syften: dels att tvinga reservatets korrumperade ordförande Richard Wilson att avgå, dels att få den amerikanska regeringen att efterleva de traktat som ingåtts med urfolkens stammar på 1800-talet, som vid flera tillfällen brutits.

Efter 71 dagar fick siouxerna sin vilja igenom. Ockupationen avslutades mot löften om förhandlingar. Vid det laget hade två indianer och en FBI-agent dödats i skottväxlingar mellan aktivister och myndigheter.

Sin vana trogen levde dock kongressen i Washington inte upp till sitt löfte att agera enligt med de gamla traktaterna, så AIM fortsatte att föra sin kamp under 1970-talet. Den ursprungliga gruppen upplöstes emellertid år 1978, då de mest framträdande medlemmarna satt i fängelse.